Regulamin Konkursu „Babskie spotkania”

Regulamin Konkursu Babskie Spotkania

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Babskie spotkania”  zwanego dalej „Konkursem”, jest serwis www.tebaby.pl KLAUDIA PAŹ z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 5/38, 03-736 Warszawa NIP: 1132921200, REGON: 365741251.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.tebaby.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w szczególności za pośrednictwem serwisu Facebook, w okresie 16.02.2018  – 21.02.2018. Wyniki akcji zostaną ogłoszone w dniu 22.02.2018r.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Multikino. Warszawa Ursynów – zwane dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.tebaby.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie oraz zasady wyłonienia laureatów

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. ZADANIE KONKURSOWE: Powiedz, co wyjątkowego jest w Babskich Spotkaniach. Wśród najbardziej kreatywnych odpowiedzi wybierzemy laureatów konkursu.
 3. Najfajniejszą odpowiedź nagrodzimy Podwójną wejściówką na seans „Kobieta Sukcesu” 1 marca 2018r.
 4. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment skomentowania postu konkursowego na profilu tebaby.pl na serwisie Facebook lub bezpośrednio pod artykułem na stronie tebaby.pl
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie. Laureatem Konkursu zostanie osoba, którą jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 6. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 22.02.2018 r.  na stronie www.tebaby.pl i pod postem konkursowym na serwisie Facebook.

§5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Multikino. Warszawa Ursynów– zwany dalej Sponsorem.
 2. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 4. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Przesyłając odpowiedź Konkursową na Facebooku, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Nagrody zostaną wysłane na adres podany w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 7. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i jego przebieg.
 8. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację,m adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów o których mowa wyżej.
 10. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie ich rozpatrzenia listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).