Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu www.tebaby.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące podstawy korzystania z serwisu internetowego www.tebaby.pl
 2. Postanowienia Regulaminu oraz ewentualnych  załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje

Pojęcia, które zostały użyte w niniejszym regulaminie,, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Serwis – serwis internetowy www.tebaby.pl znajdujący się pod adresem internetowym: www.tebaby.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Klaudia Paź TEBABY z siedzibą w Warszawie.
 • Administrator serwisu– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Klaudia Paź TEBABY, z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 5/38, 03-736 Warszawa NIP: 1132921200, REGON: 365741251.
 1. Przeglądanie zasobów serwisu oraz jej poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 2.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego głównymi partnerami.
 3. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu je świadczącego i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny – do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane właściwym podmiotom.
 4.  Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika.
 5. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

§ 4 Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności i poszczególnych usług dodatkowych do innych celów – sprzecznych bądź niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu oraz jego działalności, a w szczególności niedozwolone jest:

 • rozpowszechnianie za pomocą Serwisu treści pornograficznych;
 • uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody Administratora;
 • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę oraz szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
 • publikowanie na łamach witryny treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa,
 • publikowanie na łamach serwisu treści, które łamią dobre obyczaje lub normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

§ 5 Komentowanie artykułów

 1. Administrator Serwisu nie odpowiada za komentarze Użytkowników Serwisu, będące ich opinią na dany temat.
 2. Jednocześnie zastrzega sobie prawo i możliwość kasowania, moderacji, nie akceptowania komentarzy Użytkowników, jeśli uzna to za słuszne i godzące w jego interesy lub jeśli komentarze będą wykazywały znamiona treści o których mowa w §4.

§ 6 Reklamacje

 1.  Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres redakcja@tebaby.pl.
 2. W sposób, o którym mowa w pkt. 1 reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisu, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona spraw wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. Reklamacje kierowane do Administratora, które dotyczą usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji.

§ 7 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

 • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom;
 • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;
 • informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
 • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
 • treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;
 • działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis i wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.  Administrator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nieleżące po jego stronie lub spowodowane siłą wyższą bądź niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych elementów wchodzących  w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych,materiałów multimedialnych lub innych treści z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

7. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Portalu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail redakcja@tebaby.pl lub pocztą tradycyjną na adres: KLAUDIA PAŹ TEBABY ul. Ząbkowska 5/38, 03-736 Warszawa.

8. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: redakcja@tebaby.pl

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2016 r.