Ile trzeba zapłacić za złożenie pozwu o rozwód? Jestem osobą bezrobotną.

W zakresie dotyczącym wysokości opłat sądowych od pozwów należy przede wszystkim zwrócić uwagę na obowiązującą ustawę w tym zakresie. Jest to ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623) – dalej Ustawa. Z Ustawy tej wynika między innymi wysokość kosztów związanych ze złożeniem określonego pozwu do Sądu, czyli innymi słowy wysokość opłaty od pozwu.

Odpowiadając na pierwszą część pytania należy, mając powyższe na uwadze, zwrócić się ku uregulowaniu znajdującemu się w art. 26 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Zgodnie z jego treścią opłata od pozwu o rozwód jest opłatą stałą. Oznacza to, że opłata ta nie ulega zmianie i nie zależy od wartości przedmiotu sporu, jak ma to miejsce w przypadku większości spraw o charakterze majątkowym, gdzie dochodzona jest określona kwota pieniężna. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

W związku z tym składając pozew o rozwód koniecznym jest uiszczenie opłaty od pozwu w wysokości stałej w kwocie 600 zł.

Mając jednak na uwadze, że wskazała Pani, iż jest osobą bezrobotną, zasadnym wydaje się wskazanie w tym miejscu także na uregulowanie znajdujące się w art. 102 Ustawy. Zgodnie z nim bowiem Sąd do którego złożony zostanie pozew o rozwód może wydać postanowienie o zwolnieniu Pani od konieczności ponoszenia kosztów sądowych.

Aby Sąd mógł zwolnić Panią od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych koniecznym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Z oświadczenia tego powinno wynikać, iż nie jest Pani w stanie ponieść kosztów opłaty od pozwu w wysokości 600 zł bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 Ustawy).

Poza złożeniem wskazanego oświadczenia należy dołączyć do pozwu o rozwód także oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Obowiązek ten wynika z art. 102 ust. 2 Ustawy. Informacje te powinny zostać zawarte w odpowiednim wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 574) – dalej Rozporządzenie. Rozporządzenie to jest wydane zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy.

Reasumując, w sytuacji, gdy jest Pani osobą bezrobotną zasadnym jest, by ubiegać się o zwolnienie Pani przez Sąd od konieczności ponoszenia kosztów sądowych od złożonego powództwa. By Sąd mógł zwolnić Panią od ponoszenia kosztów sądowych koniecznym jest złożenie wyżej wskazanych oświadczeń. Co istotne, wzory oświadczeń o których była mowa powyżej są dostępne w siedzibie Sądu w formie papierowej. Ewentualnie oświadczenia w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych są także dostępne na stronach internetowych Sądów. Po uzupełnieniu oświadczeń należy je załączyć do pozwu bez dokonywania jakichkolwiek opłat sądowych. Po zapoznaniu się z nimi Sąd może dokonać zwolnienia Pani od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części.

Miniatura_prawnikNa pytania odpowiadają:

Janusz Krzak
aplikant radcowski

Mateusz Kozakowski
radca prawny

z  Kancelarii Radcowskiej KiK
ul. E. Ciołka 13 lok 4
01-445 Warszawa

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany