Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego TEBABY

Postanowienia ogólne

§1

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym  w szczególności dokonująca zakupów

 

KONSUMET– osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego)

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin

 

SKLEP – sklep internetowy działający pod adresem ……………………………..

 

SPRZEDAWCA –Klaudia Dominika Paź prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klaudia Paź TEBABY, z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 5/38, 03-736 Warszawa NIP: 1132921200, REGON: 365741251

 

§2

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wystarczające są:
  • dostęp do Internetu
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§3

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Do złożenie zamówienia nie jest konieczne założenia konta w Sklepie.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§4

 1. W celu prawidłowej realizacji sprzedaży Klient podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • dane adresowe do wysyłki
 • numer telefonu
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą w następujących celach:
 • prawidłowej realizacji zawartej umowy
 • telefonicznego lub mailowego kontaktu z Klientem w związku ze złożonym zamówieniem

 

Ceny i metody płatności

§4

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych, a także nie zawierają kosztów dostawy.

 

§5

 1. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia produktu spośród pozostających do wyboru w Sklepie i podane są przed dokonaniem zapłaty za produkt.

 

§6

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności SHOPLO
 • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

Realizacja zamówienia

§7

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

§8

 1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego

§9

 1. Produkt zostanie wysłany do Kupującego według jego wyboru za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej
 • firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres
 • Paczkomaty InPost

 

Odstąpienie od umowy Konsumenta

§10

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia dostawy produktu pod wskazany adres lub od dnia odbioru osobistego.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§11

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 

§12

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 

§13

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

Odpowiedzialność za wady

§14

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 

§15

 1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 1. żądać wymiany produktu na wolny od wad
 2. żądać usunięcia wady
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 4. d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

§16

 1. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 3. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 

Postanowienia końcowe

§17

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych  pomiędzy  Sprzedawcą  a  Kupującym,  który  jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§18

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§19

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Kupujący posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Kupujący posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści