Regulamin Konkursu „Klątwa Przeznaczenia”

Regulamin Konkursu Wygraj „Klątwę Przeznaczenia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Wygraj „Klątwę Przeznaczenia” zwanego dalej „Konkursem”, jest serwis www.tebaby.pl KLAUDIA PAŹ z siedzibą przy ul. Ząbkowskiej 5/38, 03-736 Warszawa NIP: 1132921200, REGON: 365741251.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.tebaby.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w szczególności za pośrednictwem serwisu Facebook, w okresie 07.03.2017  – 13.03.2017. Wyniki akcji zostaną ogłoszone w dniu 15.03.2017..
 3. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res – zwani dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.tebaby.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie oraz zasady wyłonienia laureatów

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
 2. ZADANIE KONKURSOWE: Powiedz, nam co cenisz w relacji – damsko – męskiej. Wśród najbardziej kreatywnych odpowiedzi wybierzemy laureatów konkursu.
 3. 2 najfajniejsze odpowiedź nagrodzimy powieścią „Klątwa Przeznaczenia”.
 4. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment skomentowania postu konkursowego na profilu Strefa Świadomych Kobiet  -tebaby.pl na serwisie Facebook.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
 6. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 15.03.2017 r.  na stronie www.tebaby.pl i pod postem konkursowym na serwisie Facebook.

§5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res– zwany dalej Sponsorem.
 2. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 4. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Przesyłając odpowiedź Konkursową na Facebooku, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Nagrody zostaną wysłane na adres podany w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 7. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i jego przebieg.
 8. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację,m adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów o których mowa wyżej.
 10. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie ich rozpatrzenia listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).